Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van den Hoek administraties te Rosmalen (N.Brabant).

 

Artikel 1 Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • A opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 • B opdrachtnemer: Van den Hoek administraties gevestigd te Rosmalen (N.Brabant).

 

Werkzaamheden
 • Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin des woords en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 • 2.2 De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtnemer verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

 

Artikel 3 Aanvang en duur van de overeenkomst
 • 3.1 De overeenkomst komt tot stand zodra de overeenkomst is ondertekend door opdrachtnemer en opdrachtgever. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig en juist weer te geven.
 • 3.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 • 3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, strekking of inhoud van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever
 • 4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer
 • overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 • 4.2 In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever de opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
 • 4.3 Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan
 • opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 • 4.4 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in bovenstaande genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 • 4.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 • 4.6 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
 • 5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.5.2 Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van opdrachtgever, die niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van de opdrachtnemer het bewijs ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht, onverminderd het recht dat opdrachtnemer met andere middelen dit bewijs te leveren.
 • 5.3 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtgever. Indien derden betrokken worden bij uitvoering van de opdracht zijn alle kosten voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 6 Geheimhouding
 • 6.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 • 6.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 • 6.3 Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet kenbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 • 6.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendom

 • 7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 • 7.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, adviezen, (model-) contracten, werkwijzen en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 • 7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

 

Artikel 8 Honorarium
 • 8.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
 • 8.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 • 8.3 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden wordt per week, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
 • 8.4 Opdrachtnemer heeft voorafgaand de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan de aan opdrachtnemer, dan wel voor zekerheid heeft gesteld.
 • 8.5 De opdrachtnemer heeft het recht, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, gestegen kosten door te berekenen en haar honorarium aan te passen.

 

Artikel 9 Betaling
 • 9.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 • 9.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is
 • opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 • 9.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
 • 9.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 • 9.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

 

Artikel 10 Reclames
 • 10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, danwel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs nier eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 • 10.2 Reclames als in het eerste lid bedoelt, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 • 10.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium. 

 

Artikel 11 Leveringstermijn
 • 11.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 • 11.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 • 11.3 De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 12 Opzegging

 • 12.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
 • 12.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 • 12.3 Indien samenwerking wordt beëindigd voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde in artikel 8 lid 1 van deze voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid
 • 13.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een administrateur kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van één maal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 • 13.2 In geval het administratieve werkzaamheden van opdrachtnemer betreft, vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 • 13.3 In geval het fiscale werkzaamheden van opdrachtnemer betreft, vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer tegen vorderingen van derden, uit welke hoofde ook, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met een dienst die opdrachten aan opdrachtgever heeft verleend. Dit artikel is niet van toepassing op vorderingen die zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 • 13.4 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken, waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
 • 13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle vorderingen van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer samenhangen, in het bijzonder voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 • 13.6 Medewerkers van opdrachtnemer zijn niet bevoegd op welke wijze ook namens opdrachtnemer aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor de in dit artikel bedoelde schade te erkennen.
 • 13.7 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens de zending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. 

 

Artikel 14 Vervaltermijn
 • Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke ook jegens opdrachtnemer in verband met werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze
 • 15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • 15.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te ’s Hertogenbosch.
 • 15.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

 

WordPress theme: Kippis 1.15